centrum_medyczne_profi_med_goleniow_main_1
centrum_medyczne_profi_med_goleniow_main_1

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i cookies (zwana dalej: „Polityka”) została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe związane z korzystaniem ze strony internetowej https://profimed.pl/ (dalej: „Strona internetowa”) są przetwarzane oraz zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności z:

 1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 2. ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PROFI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Goleniowie, adres: ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344036, posiadającą numer NIP: 8561521545, posiadającą numer REGON: 81114720900000 (dalej: „Administrator”).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz szeroko pojętą prywatnością można kontaktować się z wykorzystaniem:

 1. wiadomości e-mail na adres: rejestracja@profimed.pl;
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora (ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów).

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz szeroko pojętą prywatnością można kontaktować się zatem także z inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem:

 1. wiadomości e-mail na adres: iod@profimed.pl;
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora (ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów).

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o okresie przetwarzania:

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA
Świadczenie usług medycznych;Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy;Ocena zdolności pracownika do pracy;Diagnoza medyczna oraz leczenie; Zapewnienie opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnejart. 6 ust. 1 lit. c) RODO; art. 6 ust. 1 lit. d) RODO; art. 9 pkt. 2 ust. 1 lit. c) RODO; art. 9 pkt. 2 ust. 1 lit. h) RODO Działalność Administratora jako podmiotu leczniczego regulują w szczególności:ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy;ustawa o z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;ustawa z dnia 5 grudnia 1996roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty;rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzoru stosowanych dokumentów;rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
Rozliczanie usług medycznych oraz świadczeń́ opieki zdrowotnej, a nadto prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej oraz archiwizacja danychart. 6 ust. 1 lit. c) RODO; ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia;ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowościustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;
Rejestracja pacjentówart. 6 ust. 1 lit. c) RODO; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne; ustawa z dnia 18 lipca 2020 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w systemie informacji w ochronie zdrowia;
Realizacji i ochrona praw pacjentówart. 6 ust. 1 lit. c) RODO; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rekrutacja pracowników i współpracownikówart. 6 ust. 1 lit. c) RODO; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
Ustalanie oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami oraz obsługa skarg i wniosków związanych z działalnością Administratoraart. 6 ust. 1 lit. c) RODO; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych, rozliczeń usług medycznych będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z ustalaniem oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obroną przed roszczeniami oraz obsługą skarg i wniosków związanych z działalnością Administratora będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROFILOWANIE:

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies – o czym w dalszej części Polityki).

Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane przez Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. osoby przez Panią/Pana upoważnione;
 3. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem, a w szczególności podmioty:
 4. osoby wykonujące zawód medyczny (zatrudnione lub współpracujące);
 5. świadczące usługi doradcze, prawne, windykacyjne, analityczne, księgowe;
 6. świadczące usługi technologiczne, hostingowe i informatyczne;
 7. pozostali podwykonawcy Administratora, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do państw trzecich.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH:

Posiada Pani/Pan następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, a także otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka została wyrażona (zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych może być wycofana w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności oraz adekwatności danych osobowych, a także do zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Administrator stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione przetwarzanych danych osobowych.

Administrator wdrożył i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych.

PLIKI COOKIES:

Strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

© Copyright 2023 Profi-Med – Wszelkie prawa zastrzeżone.
profi-med-poz-icon
Profesjonalna opieka specjalistów medycyny rodzinnej i pediatrów
profi-med-medycyna-pracy-icon-1

Medycyna
pracy

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników (umowa o pracę)
profi-med-tomografia-komputerowa-icon-1

Tomografia
komputerowa

Pracownia dedykowana podstawowej diagnostyce obrazowej ciała
profi-med-chirurgia-icon

chirurgia i medycyna estetyczna

Badanie, pielęgnowanie, kreowanie i przywracanie atrakcyjności fizycznej
profi-med-usg-icon-1

Gabinet USG

Diagnostyka narządów wewnętrznych przy użyciu ultrasonografu
profi-med-urologia-icon

Urolog

Diagnostyka, profilaktyka 
i leczenie związane 
z chorobami oczu
profi-med-pulmonologia-icon

Pulmonolog

Diagnostyka, profilaktyka 
i leczenie schorzeń 
układu oddechowego
profi-med-neurologia-icon

Neurolog

Diagnostyka i leczenie chorób obwodowego układu nerwowego
profi-med-okulistyka-icon-1
Diagnostyka, profilaktyka oraz leczenie związane z chorobami oczu
profi-med-ortopedia-icon-1

Ortopeda

Diagnostyka, leczenie operacyjne i zachowawcze schorzeń narządu ruchu
profi-med-neurochirurgia-icon

Neurochirurg

Diagnostyka i leczenie operacyjne schorzeń układu nerwowego
profi-med-kardiologia-icon

kardiolog

Diagnostyka i leczenie schorzeń oraz wad układu sercowo-naczyniowego
profi-med-gikenologia-icon-1

Ginekolog

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób żeńskiego układu płciowego
profi-med-endokrynologia-icon-1

Endokrynolog

Diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji gruczołów dokrewnych
profi-med-psychologia-icon-1

psycholog

Poradnia wykonująca zadania diagnostyczne z zakresu psychotechniki
kim-jestesmy-main-1

Internista

Diagnostyka i leczenie schorzeń narządów wewnętrznych
information-icon-main-1

Informacje o badaniach

Zasady dotyczące realizacji badań laboratoryjnych i zasady przygotowania
catalogue-icon-main-1

Katalog
badań

Zapoznaj się z oferowanym przez nas katalogiem badań laboratoryjnych
promotion-icon-main-1

Pakiety
i promocje

Dowiedz się więcej o aktualnych pakietach badań i promocjach
profilaktyka_laboratorium_profimed_goleniow_main_icon_1

Profilaktyka
laboratoryjna

Informacje o aktualnie prowadzonych akcjach profilaktycznych
home-icon-main-1

nasza działalność

Zobacz jak dbamy o zdrowie naszych pacjentów
nasza-kadra-main-1

Poznaj nasz zespół

Dowiedz się więcej o naszych specjalistach
kim-jestesmy-main-1

Partnerzy medyczni

lista parnerów medycznych, z którymi współpracujemy
praca-main-1

pracuj w profi-med

Przeglądaj aktualne oferty pracy w CM Profi-Med
centrum-medyczne-profi-med-cennik-laboratorium-main-1

laboratorium

Zapoznaj się z aktualnym cennikiem badań laboratoryjnych
centrum-medyczne-profi-med-cennik-poradni-specjalistycznych-main-1

poradnie specjalistyczne

Zapoznaj się z aktualnym cennikiem poradni specjalistycznych
Top